EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS – micsoda???

Foglalkoztat az egészség. Zavar, hogy nézni kell a címkéket, hogy melyik ételnek mondott termék miből áll össze; hogy gondolkodnom kell, hogy a fogamzásgátlás széleskörű elterjedése miatt a hormontartalmú és klóros csapvizet igyuk itthon, vagy vegyük inkább a mérgező anyagokra bomló petpalackban álldogáló vizet; hogy meghámozzam-e a gyümölcsöt, vagy együk meg azt is a mindenféle vegyszerkezelésekkel együtt….

Van egy drága, most már özvegy nagymamám.
Olyan asszony ő, akinek 50 éves kora körül az jutott eszébe, hogy ha hirtelen lerobbanna valamikor is az egészsége, fontos, hogy ne legyen kövér, mert akkor nagyon nehéz lenne a gondozása. Attól a naptól kezdve pontosan annyit eszik, amennyi elég, amitől már nem éhes. 86 éves, csinos, szellemileg ép. Nem befolyásolják a reklámok, az irányzatok, nagyon józan.

Meg szoktam osztani vele a dilemmáimat.
Ő végtelen egyszerű válaszokat ad:
“Az van ráírva, hogy ennivaló; csak nem halunk meg tőle.”
“A mindenmentes egészséges táplálkozással örökké fogunk élni itt a földön, ugye? De minek?? Elvégre jó helyre készülünk vagy nem…?”
“Szabad enni meg inni, drágám, de mindent csak mértékkel.”

Mindig tetszett a Mamám hozzáállása, nagyon érzem, hogy igaza van, de nem mertem rá hagyatkozni: elvégre az ő idejében még nem volt olyan, mint például a génmanipuláció meg ennyiféle rák…

Ezért faggattam erről Istent is.
Többször is!
Mit mondasz MA, Uram?
Na, hát idézem az igéket, azokkal a hangsúlyokkal, amikkel Isten válaszolt nekem:

  • Mit is együnk?
Azután ezt mondta Isten: Íme, nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van.  Az legyen az eledeletek. 1.Mózes 1, 29
Kér­lek, tégy pró­bát szol­gá­id­dal tíz na­pig! Ad­ja­nak ne­künk zöld­ség­fé­lé­ket, hogy azt együnk, és vi­zet, hogy azt igyunk. (...)
Tíz nap múl­va ar­cuk szebb­nek és tes­tük táp­lál­tabb­nak lát­szott a töb­bi if­jú­é­nál, akik a ki­rály éte­lé­ből et­tek. Dániel könyve 1 rész részlet

Igen. Ez van a neten is. Sok saláta, gyümölcs…

Ezt már többször megállapítottam: a tudomány az Isten által teremtett világ törvényszerűségeinek felismerése. Nem fognak semmi újat kitalálni, amit Isten még ne talált volna ki.

Rendben, saláta.
– Na de…szennyezett a termőföld, génkezelt a növény, vegyszeres a termés… Uram!?

Azért azt mon­dom nek­tek: Ne ag­go­dal­mas­kod­ja­tok az éle­te­tek fe­lől, hogy mit egye­tek, és mit igya­tok; se a ti tes­te­tek fe­lől, hogy mibe öl­töz­köd­je­tek. Bi­zony több az élet az ele­del­nél és a test az öl­tö­zet­nél.
Te­kint­se­tek az égi ma­da­rak­ra: nem vet­nek, nem is arat­nak, csűr­be sem ta­kar­nak, és mennyei Atyá­tok el­tart­ja őket. Nem vagy­tok-e sok­kal kü­lön­bek ná­luk?
Ki­cso­da pe­dig az kö­zü­le­tek, aki ag­go­dal­mas­ko­dá­sá­val meg­hosszab­bít­hat­ja éle­tét egy arasszal? Máté 6, 25-26
Ne ag­go­dal­mas­kod­ja­tok te­hát, és ne mond­já­tok: „Mit együnk?” vagy „Mit igyunk?” vagy „Mi­vel ru­ház­kod­junk?”
Mert mind­eze­ket a po­gá­nyok kér­de­zik. (Hű...tényleg!??)
Mert jól tud­ja a ti mennyei Atyá­tok, hogy mind­ezek­re szük­sé­ge­tek van.
Ha­nem ke­res­sé­tek elő­ször Is­ten or­szá­gát és az ő igaz­sá­gát, és ezek mind rá­adá­sul meg­adat­nak nek­tek. Máté 6, 31-32

Sokszor azt hisszük, Jézus a szellemieket írja le fizikai példákkal, ezért sokszor csak elvontan értelmezzük az igét.
Az én tapasztalatom szerint ha Jézus kimond akár csak egyetlen mondatot is, az nagyon konkrét, és ugyanúgy színigaz a szellemi, mint fizikai életünkre. Ha kérdezem, Ő mindig a saját szavaival válaszol, teljesen adekvátan.
Még ebben az Igében is a táplálkozásról beszélt nekem:

Jézus pedig azt válaszolta: Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. János 6, 35

A legutóbb pedig ez az ige foglalta össze nekem a választ a létfenntartást boncolgató kérdéseimre:

A lé­lek az, ami meg­ele­ve­nít, a test nem hasz­nál sem­mit; a be­szé­dek, ame­lye­ket mond­tam nek­tek, lé­lek és élet. János 6,63

A Sátán hogy kifacsarta ezt is! Milyen népszerű szólás, hogy “ép testben ép lélek!” Pedig a test nem használ semmit! A LÉLEK AZ, ami megelevenít…miért is nem a Szentlélek szavaival foglalkozom annyit, mint a termékek címkéivel?

A világ nem javul. Testkultusz van, és ráadásul a profit kedvéért mindent hamisítanak. Olvastam műanyag-tojásról is, Kínában készül gyantából, keményítőből és paraffinból… szép, mint a többi, csak sokkal olcsóbb, és mérgező… Remélhetőleg sosem importálunk belőle! Isten mégis azt mondja, MA IS azt mondja, hogy az életünket Ő tartja kézben, tehát… azo­kat pe­dig, akik hisz­nek, ilyen je­lek kö­ve­tik:

Az én ne­vem­ben ör­dö­gö­ket űz­nek, új nyel­ve­ken szól­nak, kí­gyó­kat vesz­nek föl, és ha va­la­mi ha­lá­lo­sat isz­nak, nem árt ne­kik, be­te­gek­re te­szik ke­zü­ket, és azok meg­gyó­gyul­nak. Márk 16, 17

Uram! Hittel Rád bízom magam és a családom életét, 

"mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele... 1.Tim 4, 4

Áldom szent Neved a mindennapi kenyerünkért!  Ámen!

Thökölyi Réka

Szólj hozzá bátran!