Gyerekek a csatamezőn!

A gyülekezeti táborban be kellett ugranom az egyik bibliakör-vezetőnk helyett a kisiskolásokhoz.

Egy beszélgetés maradt rám, ami arról szólt, hogy “ki mitől fél”:

Az egyik misszionáriusunk kislánya beszámolt arról, hogy egyik éjjel hangokat hallott az ágya alól, majd a matraca felemelkedett vele együtt. Ekkor átrohant a szülőkhöz, imádkozott vele az édesanyja; aztán azon az éjjelen, mikor édesanyja végülis őmellette elaludt, a Sátán az édesanyja arcában jelent meg neki…

Az egyik lelkipásztorunk fia pedig azt mesélte, hogy egyik este, mikor a testvére már aludt, egy YouTube-os videó után nem tudott kimenni a szobából, mert valami elkapta, és nem tudott mozdulni. Hangosan énekelni kezdett, meg kiabált. A testvére még rá is mordult félálomban, hogy hagyja már abba. A szülei mentek érte.

Ez volt a két legdurvább sztori, ezekre emlékszem a legjobban.

Ezek miatt azonnal megtanítottam nekik a Fil 2,9-11-et:

Ezért Is­ten is fel­ma­gasz­tal­ta őt (Jézus Krisztust), és olyan ne­vet aján­dé­ko­zott neki, amely min­den név fö­lött való, hogy JÉZUS ne­vé­re min­den térd meg­ha­jol­jon, mennye­i­e­ké, föl­di­e­ké és a föld alat­ti­a­ké, és min­den nyelv vall­ja, hogy Jé­zus Krisz­tus Úr az Atya Is­ten di­cső­sé­gé­re. 

Bátorítottam őket, hogy hangosan jelentsék ki ezeket az igéket támadás esetén, mert ha Jézust hívják segítségül, a Sátán elfut.

A fiúk rögtön lekörmölték az igehelyet, a lányok lediktáltatták maguknak a füzetükbe – tényleg nem én kértem ezt tőlük! 

Teljesen önállóan és automatikusan nyitották ki a füzetüket, tehát nagyon fontos volt nekik ez a tanítás!

Most, ezen a héten, azért írok, hogy a lelketekre kössem, kedves Szülőtársak,  Bibliaköri Tanítók, kedves felnőtt Testvéreim, hogy nagyon komolyan tanítsátok gyermekeiteket az Igazság igéire! Ne legyenek a gyerekeink védtelenek az ördög mesterkedéseivel szemben!

Akárhogy igyekszünk, nem tudjuk az életük minden részletét kontroll alatt tartani, sőt ahogy nőnek, egyre kevésbé! 

Adjátok kezükbe a Lélek kardját, amely az Isten beszéde! Öltözzetek Ti is, és öltöztessétek őket is fegyverbe, hogy megállhassanak az ördög mesterkedéseivel szemben! Efézus 6. alapján

Már a televíziós gyerekmese-sorozatok is varázsigéket, varázslási rituálékat tanítanak a gyerekeinknek, ráadásul naponta akár 3x is műsoron van ugyanaz a szellemileg fertőzött mese, és a YouTube-on is nagyon könnyű eltévedni: nem lehet nyugodt szívvel bekapcsolni rajta egy kis mesét, és aztán magára hagyni vele a gyerekünket, mert máris beúszik egy szexuális reklám vagy egy horrorfilm előzetese…

A Sátán magának neveli a következő generációkat (is), minden modalitásban.

Nagyon fontos, hogy a gyermekeink képben legyenek Jézus hatalmával és Jézus Krisztus barátaiként saját kompetenciáikkal, hogy, amikor helyzet van az oviban vagy a suliban, meg tudják különböztetni: mi a jó és mi a rossz, és bátran vállalják fel, ha szembe kell menni a többiekkel!

Legyenek tisztában teljes mértékben azzal, hogy mikor és miben biztosan nem tarthatnak a barátaikkal!

Meggyőződésem, hogy ezt nem lehet elég korán elkezdeni!

A 3 évesünk nemrég pont úgy viselkedett egy helyzetben az oviban, ahogy a férjem megtanította neki, és mikor az óvó néni kifogásolta a viselkedését, az édesapjára hivatkozva védte meg magát! (…bár én képviselném ekkora önbizalommal mennyei Atyámat!)

Hiszem, hogy a Sátán ijesztgetései esetén a Szentlélek még a legkisebb gyerekeknek is kijelenti, eszébe juttatja, amit tanultak (HA UGYAN TANULTAK VALAMIT!!…?), hogy hogyan kell megoldani helyzeteket, hogyan kell felvenni a Sátán ellen a harcot.

Kívánatos megoldás a teljes eltiltás tévétől, internettől, kütyüktől, de idővel a legjobban tiltott dolgok mindennél kívánatosabbak lesznek, főleg a korosztály nyomása miatt.

A gyerekünk meg fogja oldani, hogy barátoknál, nagyszülőknél belekóstoljon a “nagybetűs életbe”!

… nézzük csak …

Jézus nem kivett minket ebből a világból, hanem tanított minket az Igazságra, megkérte az Atyát, hogy őrizzen meg minket ebben a világban (Jn 17), továbbá biztosította számunkra a fegyverzetet.

Hitem szerint nekünk is ez a feladatunk a gyereknevelés során.

Egy érettebb, hitben előttem járó Barátném hívta fel rá a figyelmemet, hogy ugyanaz a Jézus, aki hozzánk és velünk beszél, minket tanít, akkor, amikor a földön járt, a gyerekekhez hogyan is viszonyult:

Ek­kor kis­gyer­me­ke­ket vit­tek hoz­zá, hogy meg­érint­se őket, a ta­nít­vá­nyok pe­dig meg­dor­gál­ták azo­kat, akik ezt tet­ték. Ami­kor Jé­zus ezt ész­re­vet­te, ha­rag­ra ger­jedt, és azt mond­ta ne­kik: En­ged­jé­tek hoz­zám jön­ni a kis­gyer­me­ke­ket, és ne tilt­sá­tok el őket, mert ilye­ne­ké az Is­ten or­szá­ga. Mk 10, 14

Nem említette, hogy hozzámenni, az Ő nevét segítségül hívni korhatáros vagy képességfüggő lenne… Sőt! 

(Ami azt illeti: hallottam már középsúlyos értelmi fogyatékos, Down szindrómás megtéréséről is!)

Mindannyiunk életéért folyik a szellemi harc!

Ne becsüld le a gyerekedet, a kis harcait, problémáit!

Pont most kaptunk erről tanítást a gyülekezetben (Adam Narcisso által), hogy Sátán ugyanúgy erődítményt akar építeni az ő életükben is, és ugyanúgy el akarja rejteni előlük is az eredeti rendeltetésüket, ahogy teszi ezt nálunk, felnőtteknél is.

Gyermekeink tanítása a mi felelősségünk!

Azt fogják tudni használni, amit megtanultak; amit megismertek; amiben példaként előttük járunk, tehát amiről tapasztalatuk van!

A szellemi csatamező nem játszótér! 

Valós, életet meghatározó események színtere, gyereknél és felnőttnél egyaránt!

Az Úr már Mózes könyvében is figyelmeztet minket a felelősségünkre:

Sze­resd azért az URat, a te Is­te­ne­det tel­jes szí­ved­ből, tel­jes lel­ked­ből és tel­jes erőd­ből. Le­gye­nek a szí­ved­ben ezek az igék, ame­lye­ket ma pa­ran­cso­lok ne­ked.
Ta­nít­gasd ezek­re fi­a­i­dat, és szólj ezek­ről, akár a há­zad­ban ülsz, akár úton jársz, akár le­fek­szel, akár föl­kelsz. Kösd eze­ket je­lül a ke­zed­re, és le­gye­nek hom­lok­kö­tő­ül a sze­me­id fö­lött. Írd föl eze­ket há­zad aj­tó­fél­fá­i­ra és a ka­pu­id­ra. 5.Móz 6, 5-7

A szellemi harcban kompetens, az Igazság iránt hűséges és Jézus Krisztussal kéz a kézben járó, győztes generációra van szüksége a világnak, vonzzuk be őket az Istennel való szoros kapcsolatba, és neveljük fel őket az Ő dicsőségére!

Thökölyi Réka

Szólj hozzá bátran!